HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 192
DIN DATA DE 26.11.2021

privind aprobarea regulamentul de eliberare a avizului de principiu și a acordului administratorului drumului în cazul construcțiilor de branșamente și racorduri pentru construcțiile deja existente, în conformitate cu Legea 50/1991 și a modificărilor aduse prin Legea nr. 193/2019, lucrări care se execută fără autorizație de construire

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 26.11.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16501/19.11.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16499/19.11.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 16500/19.11.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

Având în vedere prevederile relevante din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 11, alin. (7), litera d) și e),

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.c), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196, alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă regulamentul de eliberare a avizului de principiu și a acordului administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă în cazul construcțiilor de branșamente și racorduri pentru construcțiile deja existente, în conformitate cu Legea 50/1991 și a modificărilor aduse prin Legea nr. 193/2019, lucrări care se execută fără autorizație de construire.

Art. 3 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ungureanu Marcel

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 9 pentru, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content