HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 19
DIN DATA DE 25.01.2024

privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase pusa în valoare pentru producția anului 2024 și a tarifului maxim de exploatare în lei/mc pentru valorificare la drum auto prin prestații de exploatare

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.01.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1369/22.01.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1371/22.01.2024, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de Serviciul Urbanism din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 1373/22.01.2024,

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate I din cadrul consiliului local,

Față de cele cuprinse în adresa Direcției Silvice Brașov, înregistrată la Primaria Predeal cu  nr. 1260/19.01.2023, prin care ne solicită stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase din partizile pentru productia anului 2024,

În conformitate cu dispozițiile legale relevante din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 20, alin. 6, art. 45 alin. 12, art. 52 din HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

            Având în vedere prevederile art. 80-84 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.d), alin. (7) lit. r), art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modul de valorificare a masei lemnoase pusa în valoare – P 10206 fasonat la drum auto pentru producția anului 2024 și a tarifului maxim de exploatare în lei/mc  – 165,53 lei /mc prin prestații de exploatare, conform anexei  nr. 1. (APV, deviz exploatare masă lemnoasă pe categorii de lucrări).

 Art. 2 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content