HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 18
DIN DATA DE 25.01.2024

privind modificarea și completarea HCL 272/13.12.2013 pentru zonarea teritoriului administrativ al Orașului Predeal

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.01.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1553/25.01.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 1555/25.01.2024, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 1556/25.01.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și II ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în Legea 2/1968 privind organizarea administrativă a României, cu modificările și completările ulterioare, Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, art. 247 din Legea 257/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile art. 80–84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), c), alin. (4), lit. c), alin. (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (1) și (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea HCL 272/13.12.2013 pentru zonarea teritoriului administrativ al Orașului Predeal în sensul completării anexei la aceasta, cu str. Eroilor II, zona remize CFR, în zona C de impozitare.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content