HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 20
DIN DATA DE 25.01.2024

privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2023 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.01.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1422/23.01.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1425/23.01.2024, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SAPDITUPIP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 1427/23.01.2024,

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate I din cadrul consiliului local,

Față de cele cuprinse în adresa de înaintare a documentului contabil nr. 232/17.01.2024, transmis de către Ocolul Silvic Brașov și înregistrat la Primăria Orașului Predeal sub nr. 1123/18.01.2024, privind necesitatea aprobării execuției bugetare pe anul 2023 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov,

În conformitate cu dispozițiile legale relevante cuprinse în art. 12 și art. 19 din Legea nr. 46 /2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la modul de administrare a fondului forestier proprietatea publică a unităților administrative-teritoriale și  prevederile HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

            Având în vedere prevederile art. 80-84 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă execuția bugetară pe anul 2023, pentru  fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov, conform documentului contabil anexat, parte integrantă a hotărârii.

Art. 2 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SAPDITUPIP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SAPDITUPIP

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content