HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 174
DIN DATA DE 29.10.2021

privind introducerea minorului Morar David-Alexandru ca membru în contractul de închiriere nr. 3740/08.04.2009, pentru locuința situată în Predeal, șos. Timișul de Sus, nr. 38

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 29.10.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15051/22.10.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 15049/22.10.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 15050/22.10.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Având în vedere cererea doamnei Burlică Maria, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 14385/08.10.2021, prin care solicită introducerea nepotului Morar David-Alexandru ca membru în contractul de închirire nr. 3740/08.04.2009, pentru locuința din Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38,

Ținând cont de prevederile art. 17 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată,

Ținând seama de prevederile aplicabile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Se aprobă introducerea minorului Morar David-Alexandru ca membru în contractul de închiriere nr. 3740/08.04.2009, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38.

Art. 2 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pop Valentin

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 11 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content