HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 175
DIN DATA DE 29.10.2021

privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Cristea Răzvan Mihai prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară pentru data de 29.10.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15314/27.10.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 15315/27.10.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al secretarului Orașului Predeal înregistrat sub nr. 15316/27.10.2021, privind constatarea încetării mandatului de consilier local al d-lui Cristea Răzvan Mihai prin demisie, cererea privind înaintarea demisiei depusă de d-l consilier local Cristea Răzvan Mihai, înregistrată la Primăria Predeal sub nr. 15122/25.10.2021,

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. 2 lit. a și alin. 17 din anexa 2 la Ordinul nr. 25/14.01.2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrative-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, precum şi cu normele aplicabile din Anexa nr. 1 la HCL nr. 9/14.07.2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Orașului Predeal,

Ţinând seama de prevederile relevante din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul art. 129, 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a), art. 204 alin. (2) lit. a) și alin. 17) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

 Art. 1 Se ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului Cristea Răzvan Mihai prin demisie.

Art. 2. Se declară vacant locul deținut de acesta în Consiliul Local Predeal.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov și domnului consilier Cristea Răzvan Mihai.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pop Valentin

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. D-l Cristea Răzvan Mihai

Modalitatea de vot – 9 pentru, 1 abținere, 10 prezenți din 11 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content