HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 173
DIN DATA DE 29.10.2021

privind începerea procedurilor și întocmirea rapoartelor de evaluare în vederea vânzării locuințelor din fondul locativ de stat către titularii contractelor de închiriere care îndeplinesc condițiile legale

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 29.10.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15146/25.10.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 15144/25.10.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 15145/25.10.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și III din cadrul consiliului local,

Ținând seama de prevederile aplicabile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1) lit. a), 363-364 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Se aprobă începerea procedurilor și întocmirea rapoarteloe de evaluare în vederea vânzării locuințelor din fondul locativ de stat către titularii contractelor de închiriere care îndeplinesc condițiile legale.

Art. 2 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pop Valentin

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 11 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content