HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 172
DIN DATA DE 29.10.2021

privind revocarea HCL 140/2021 pentru dezmembrarea imobilului cu nr. top. 13589/2/2/2/2/2/2/11/2/2/1/1 și a alipirii imobilelor cu nr. top. 13590/3, 13589/2/2/2/2/1/1/b, 135892/2/2/2/1/2, 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/220/4, 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/218 și 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/219, toate proprietatea UAT Predeal sau a Consiliului Local Predeal, precum și actualizarea datelor de cf, acolo unde este cazul și atestarea aparteneței la domeniul privat al UAT Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 29.10.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13167/20.09.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 13170/20.09.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 13166/20.09.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor II și IV din cadrul consiliului local,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 6 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, completată și modificată ulterior,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea UAT Predeal și apartenența la domeniul privat al UAT Predeal a imobilului înscris în CF 131875 Brașov, nr. top. (13589/2/2/2/2/2/1, 13589/2/2/2/2/2/2/2)/3, (13589/2/2/2/2/2/1, 13589/2/2/2/2/2/2/2)/4, situat în Predeal, localitatea Timișul de Sus, str. Tractorului, nr. 13-17.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pop Valentin

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 11 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content