HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 157
DIN DATA DE 30.05.2023

privind aprobarea constituirii și inițierii demersurilor pentru constituirea unei păduri-parc în Orașul Predeal

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.05.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8285/23.05.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 8286/23.05.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Cadastru din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 8287/23.05.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate II a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere prevederile relevante din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă constituirea și initierea demersurilor pentru constituirea unei păduri-parc în Orașul Predeal, Județul Brașov, în scopul atragerii turismului în zona și asigurarea locurilor de agrement în fondul forestier proprietate publică a Orașului Predeal, Județul Brașov.

Art. 2 Se aprobă inițierea demersurilor către Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor pentru elaborarea și avizarea Studiului de fundamentare privind încadrarea arboretelor din subparcelele 81A și 181, cu suprafața totală de 8.52 ha, înscrise în Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Orașului Predeal, Județul Brașov – U.P. XI Predeal (valabilitate 01.01.2022 – 31.12.2031) – în categoria funcțională 1.4A – Arboretele constituite în păduri – parc, parcuri creative, tematice sau educaționale (T. II), conform prevederilor aplicabile din Codul Silvic și Ordinul nr. 766/2018 .

Art. 3 Se aprobă elaborarea Studiului de specialitate pentru schimbarea încadrării funcționale prin includerea arboretelor din u.a. 81A și 181, cu suprafața totală de 8.52 ha, înscrisă în Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Orașului Predeal, Județul Brașov – U.P.XI Predeal, în categoria de folosință 1.4A – Arboretele constituite în păduri-parc, parcuri creative, tematice sau educaționale (T. II), conform prevederilor aplicabile din Codul Silvic și Ordinul nr. 766/2018.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism Cadastru din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boldan Ștefan Adrian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism Cadastru

Modalitatea de vot – 8 pentru, 2 abțineri, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content