HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 156
DIN DATA DE 30.05.2023

privind includerea UAT Predeal în Parteneriatul LEADER reprezentat de Asociația de Dezvoltare Durabilă „Curbura Carpaților” – Grup de Acțiune Locală

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.05.2023,

 

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7050/05.05.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7053/05.05.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 7054/05.05.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

 

Având în vedere prevederile relevante din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, Acordul  de  delegare  a  sarcinilor  legate  de  implementarea  măsurilor  din  Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 susținute prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare, Avizul Comitetului de Monitorizare pentru PNDR nr. 57/2022, Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  41/2014  privind  înființarea,  organizarea  și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, cu completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 339/11.11.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de Selecție și al Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pentru proiectele aferente sub-măsurii 19.1 „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), Ghidul solicitantului pentru accesarea submăsurii 19.1 „Sprijin pregătitor” – sesiunea 2023

Ținând cont de dispozițiile art. 8 din Hotărârea AGA nr. 13 / 4.04.2023 a Asociației de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților, în care UAT Predeal este membru,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a) și c), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă includerea UAT Predeal în Parteneriatul LEADER reprezentat de Asociația de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților, cu sediul în Prejmer, str. Mare nr. 10, având CIF 27469980.

Art. 2 UAT Predeal va susține și va participa la Acordul de Parteneriat LEADER menționat la Art. 1 din prezenta hotărâre care va implementa viitoarea Strategie de Dezvoltare Locală 2023 – 2027 finanțată în cadrul Planului Strategic 2023 – 2027.

Art. 3 Prin includerea în Parteneriatul LEADER menționat la art. 1 din prezenta hotărâre, UAT Predeal nu va adera la alt parteneriat care va implementa viitoarea Strategie de Dezvoltare Locală 2023-2027 finanțată în cadrul Planului Strategic 2023-2027.

Art. 4 Prezenta Hotărâre de Consiliu  Local  este  valabilă  pentru  obținerea Sprijinului Pregătitor, pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2023 – 2027.

Art. 5 Se mandatează Primarul Orașului Predeal, domnul Sorin Ioan Ciobanu, să semneze în numele și pentru UAT Predeal toate documentele necesare pentru Acordul de Parteneriat LEADER menționat la art. 1, a celor necesare depunerii aplicației pentru obținerea Sprijinului Pregătitor precum și documentele aferente elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în condițiile prezentei hotărâri și să ducă la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boldan Ștefan Adrian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Dezvoltare Publica Turism Utilitati Publice

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content