HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 211
DIN DATA DE 12.07.2023

privind completarea și modificarea HCL nr. 147 din 28.04.2023 de aprobare a actului adițional nr. 8 la contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubritate nr. 29/6604/18.04.2017 privind modificarea tarifelor de prestație

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară deîndată la data de 12.07.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9341/12.06.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 9342/12.06.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP, înregistrat sub nr. 9343/12.06.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu dispozițiile relevante din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor , Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a Ordonanței de urgență nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, HCL nr. 83/12.04.2017 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în Orașul Predeal către SC Compania Romprest Service SA, art.7, alin. (13)  din Legea nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, anunț public nr. 6246/19.04.2023, afișat pe pagina de internet a instituției și proces-verbal de afișare la avizier nr. 6247/19.04.2023,

Având în vedere dispozițiile aplicabile din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (3) lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă completarea și modificarea HCL nr. 147 din 28.04.2023 privind aprobarea actului adițional nr. 8 la contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubritate  nr. 29/6604/18.04.2017 privind modificarea tarifelor de prestație.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Orasului Predeal să semneze actul adițional nr. 8 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare .

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 7 pentru, 2 voturi împotrivă, o abținere, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content