HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 155
DIN DATA DE 09.05.2023

privind aprobarea bugetului total al investiției în acord cu actul adițional nr. 1 pentru proiectul “Construire insule ecologice digitalizate în orașul Predeal, județul Brașov”

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară deîndată la data de 09.05.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7141/08.05.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7142/08.05.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al secretarului Orașului Predeal înregistrat sub nr. 7143/08.05.2023,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Văzând adresa emisă de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor înregistrată la Primaria Orașului Predeal sub nr. 7103/08.05.2023 prin care sunt înaintate spre aprobare și semnare actul adițional nr. 1 și Declarația de angajament pentru solicitant individual (anexă la ghidul specific); Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR /2022/C3/S/I.1.B – Componenta 3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1, subinvestiția I1.B. Construirea de insule ecologice digitalizate,

În conformitate cu prevederile relevante din art. 44 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Raportat la prevederile art. 29 alin. (9) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: ”(9) În cazul serviciilor de utilităţi publice, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte, după caz, în baza prevederilor Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 100/2016.”

În baza prevederilor art. 8 alin. (3) lit. d), art. 29 alin. (9), art. 10 alin. (4) și alin. (5^1), din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. I, pct. 5 și art. III din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 890/2023 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2366/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiția I1.B. „Construirea de insule ecologice digitalizate”, investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, componenta 3. Managementul deșeurilor; – art. 9 din Contractul de finanțare nr. C3I1B0122000032 încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și UAT Oras Predeal, denumit în continuare contract de finanțare,

Văzând HCL nr. 180/14.09.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ”Construire insule ecologice digitalizate în Orașul Predeal, Județul Brașov finanțat prin PNRR,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 89 alin. (1) și alin (2), art. 129 alin. (2) lit. c și lit. d, alin. 6 lit. a, alin. (7) lit. n, art. 132, art. 137 alin. (1), art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă încheierea actului adițional nr. 1 (anexa 1) la contractul de finanțare nr. C3I1B0122000032, prin care se convin următoarele modificări/completări:

La articolul 3 ”Valoarea contractului de finanțare”, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (11 ), cu următorul cuprins: ”(11 ) Valoarea totală a finanțării nerambursabile prevăzută la alin. (1) se suplimentează, având în vedere modificarea costului unitar eligibil potrivit art. I, pct. 5 din Ordinul MMAP nr. 890/2023, cu valoarea de 295.170,00 lei, echivalentul a 60.000,00 euro, la care se adaugă diferență TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 56.082,30 lei, rezultând o valoare totală a finanțării 2 nerambursabile de 1.033.095,00 lei, echivalentul a 210.000,00 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 196.288,05 lei.”

Celelalte prevederi ale contractului de finanțare, inclusiv anexele I-IV rămân nemodificate.

Actul adițional face parte integrantă din contractul de finanțare și intră în vigoare la data semnării acestuia de ultima parte.

Act adițional se încheie într-un exemplar, semnat cu semnătură electronică.

Art. 2 Se împuternicește Sorin Ioan Ciobanu, Primarul UAT Predeal, să reprezinte UAT Predeal în relația cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și să semneze orice documente necesare pentru derularea proiectului  “Construire insule ecologice digitalizate în Orașul Predeal, Județul Brașov”.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boldan Ștefan Adrian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție.

Posted in HCL
Skip to content