HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 156
DIN DATA DE 11.08.2022

privind aprobarea transferului sumelor reprezentând fondul de conservare și regenerare a pădurilor, fondul de accesibilizare a fondului forestier și a fondului de conservare și regenerare a pădurilor, conform Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1123/21.07.2015, de la Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA către Orașul Predeal și Direcția Silvică Brașov – Ocolul Silvic Brașov

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11.08.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12435/08.08.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 12433/08.08.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 12434/08.08.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Văzând  adresa transmisă de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA și  înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 11953/28.07.2022,

Având în vedere dispozițiile relevante din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.133/2015, Legea nr. 56/2010, Legea nr. 230/2018, HG nr. 483/2006, HG 861/2009, HG 1076/2009,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. h), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă transferul sumei de 40.325,56 lei constituita la dispoziția Ocolului Silvic al Orașului Râșnov R.A. în contul Orașului Predeal, reprezentând titlu de fond de conservare și regenerare a pădurilor.

Art.2 Se aprobă transferul sumei de 61.215,68 lei constituită la dispoziția Ocolului Silvic al Orașului Râșnov R.A. în contul Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Brașov (actualul administrator al fondului forestier proprietatea UAT Predeal), reprezentând titlu de fond de accesibilizare.

Art. 3 Se aprobă transferul sumei de 65.693,92 lei constituită la dispoziția Ocolului Silvic al Orașului Râșnov R.A. în coformitate cu Ordinul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor nr. 1123/21.07.2015 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, cu compensare, a terenului în suprafață de 1,2689 ha de către Orașul Predeal în vederea realizării obiectivului  „Accesibilitate în zona turistica Clăbucet Cioplea” – beneficiar Orașul Predeal, în contul Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Brașov (actualul administrator al fondului forestier proprietatea UAT Predeal), reprezentând titlu de fond de conservare și regenerare a pădurilor.     

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pop Valentin Gheorghe

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content