HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 155
DIN DATA DE 11.08.2022

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent perioadei 01 aprilie – 09 iunie 2022 pentru administrarea fondului forestier proprietatea Orașului Predeal de către Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11.08.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12432/08.08.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 12430/08.08.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 12431/08.08.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Văzând  documentul contabil transmis de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA și  înregistrat la Primăria Predeal cu nr. 11953/28.07.2022,

Având în vedere dispozițiile relevante din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.133/2015, Legea nr. 56/2010, Legea nr. 230/2018, HG nr. 483/2006, HG 861/2009, HG 1076/2009,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. h), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent perioadei 01 aprilie – 09 iunie 2022 privind administrarea fondului forestier proprietatea Orașului Predeal de către Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA , conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pop Valentin Gheorghe

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content