HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 157
DIN DATA DE 11.08.2022

pentru aprobarea plății sistemului de management al parcărilor Free-Flow în zona de agrement Clăbucet

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11.08.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12445/08.08.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 12442/08.08.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 12444/08.08.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile relevante din art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Legea 98/2016, cu completările și modificările ulterioare, HG 395/2016, cu completările și modificările ulterioare, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (7) lit. k) și s), art. 139 alin. (3) lit. h), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă plata sistemului de management al parcărilor Free-Flow în zona de agrement Clabucet, în rate de 4700 euro/luna, fără TVA, pe o perioada de 36 luni.

Art.2 Se aprobă plata sumei de 400 euro, fără TVA, pentru taxa unica de etichetare a SMS-urilor (Primăria Predeal).

Art. 3 Se aprobă plata proiectului tehnic privind implementarea sistemului de management al parcărilor Free-Flow, în sumă de 25.000 lei, fără TVA.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pop Valentin Gheorghe

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 7 pentru, 3 abțineri, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content