HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 154
DIN DATA DE 11.08.2022

privind aprobarea participării la ”Programul pentru creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”, acordul privind susținerea contribuției financiare proprii și aprobarea devizului general pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Orașul Predeal, Județul Brașov

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11.08.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12353/05.08.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 12354/05.08.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al BAPIIP din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 12354/05.08.2022,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și II ale Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile relevante,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. h), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, BAPIIP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pop Valentin Gheorghe

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. BAPIIP

 Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content