HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 154
DIN DATA DE 09.05.2023

privind modificarea și completarea HCL 152/03.05.2023 pentru predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, oraș Predeal, județul Brașov”

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară deîndată la data de 09.05.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7111/08.05.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7112/08.05.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al secretarului Orașului Predeal înregistrat sub nr. 7113/08.05.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante din OG nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “CNI“ SA, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), d), alin. (7) lit. m), 139 alin. (3) lit. a), g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se modifică art.1 din HCL 152/03.05.2023 și va avea următorul conținut,

“Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii  “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  a unui numar de 2 (două) amplasamente, terenuri, cu categorie de folosință drum, situate în  orașul Predeal, aflate în administrarea Consiliului local Predeal, în suprafață totală de 1213,50 mp, din care:

– teren în suprafață de 684,30 mp, din totalul de 3.369 mp conform PAD, identificat potrivit cărții funciare nr. 103739 Predeal, nr. top. 103739;

– teren în suprafață de 529,20 mp, din totalul de 19.584 mp conform PAD, identificat potrivit cărții funciare nr. 103741, nr. top. 103741;

libere de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, oraș Predeal, județul Brașov”.

Art. 2 Se modifică art. 2 din HCL 152/03.05.2023 și va avea următorul conținut,

“Art. 2 Se aprobă demolarea construcției aflate pe amplasament, construcție care nu face obiectul predării, identificată potrivit cărții funciare nr. 103740 Predeal, nr.top. 103740-C1, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici și anterior încheierii protocolului  de predare-primire al amplasamentului.

Art. 3 Celelalte articole din HCL 152/03.05.2023 rămân neschimbate.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Biroul Achiziții Investiții din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boldan Ștefan Adrian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Biroul Achiziții Investiții

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție.

Posted in HCL
Skip to content