HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 153
DIN DATA DE 11.08.2022

privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 2808/04.03.2008, încheiat între Orașul Predeal și doamna Niță Elena, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 1, din Niță Elena în Rusu Viorica și scoaterea din contract a doamnei Niță Elena, în urma decesului

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11.08.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12375/08.08.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 12373/08.08.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 12373/08.08.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile relevante din cererea doamnei Rusu Viorica, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 11723/25.07.2022, prin care solicită schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 2808/04.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 1 din Niță Elena în Rusu Viorica, în urma decesului doamnei Niță Elena, certificatul de deces seria D.12, nr. 017149, din data de 14.07.2022,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. h), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă modificarea titularului contractului de închiriere nr. 2808/04.03.2008, încheiat între Orașul Predeal și doamna Niță Elena, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 1, din Niță Elena în Rusu Viorica, în urma decesului doamnei Niță Elena.

Art. 2 Se aprobă scoaterea doamnei Niță Elena din contractul de închiriere nr. 2808/04.03.2008, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 1, în urma decesului.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pop Valentin Gheorghe

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

 Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

 

Posted in HCL
Skip to content