HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 153
DIN DATA DE 03.05.2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, oraș Predeal, județul Brașov”

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară deîndată la data de 03.05.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6856/02.05.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 6857/02.05.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al secretarului Orașului Predeal înregistrat sub nr. 6858/02.05.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante din OG nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “CNI“ SA, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin. (1) din Legea 273/ privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), d), alin. (7) lit. m), 139 alin. (3) lit. a), g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă  indicatorii tehnico-economici precizați în documentatia de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) “Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, oraș Predeal, județul Brașov”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională de Investiții.  

Art. 3 Valoarea totală a obiectivului de investiție este de 9.816.830,48 lei, inclusiv TVA, din care se aprobă finanțarea din bugetul local în sumă totală de 4.269.795,51 lei, inclusiv TVA.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Biroul Achiziții Investiții din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boldan Ștefan Adrian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Biroul Achiziții Investiții

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție.

Posted in HCL
Skip to content