HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 153
DIN DATA DE 28.09.2021

privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 8.000.000 lei pentru finalizarea obiectivului de investiții "Centru de agrement și SPA Predeal"

         Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.09.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13369/23.09.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 13370/23.09.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de BAPIIP și Serviciul Economic din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 13371/23.09.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. c), art. 196, alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 8.000.000 lei, cu o maturitate de până la 15 ani.

Art. 2 Contractarea finanţării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru finalizarea obiectivului de investiţii “Centru de agrement și SPA Predeal”.

Art. 3 Din bugetul local al Orașului Predeal se asigură integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice locale;

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii publice de interes local;

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.

Art. 4 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Orașului Predeal următoarele date:

a)        hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b)        valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract;

c)       gradul de îndatorare a Orașului Predeal;

d)        durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

e)        dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f)         plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

                   (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 5 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, BAPIIP și Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. BAPIIP
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 7 pentru, 1 abținere, 8 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content