HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 152
DIN DATA DE 28.09.2021

privind aprobarea contractării unui contract de servicii de consultanță în gestiunea financiară în vederea evaluării resurselor financiare, precum și indentificarea surselor de capital de la bănci comerciale în scopul finalizării obiectivului de investiții "Centru de agrement și SPA Predeal"

         Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.09.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13366/23.09.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 13367/23.09.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de BAPIIP și Serviciul Economic din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 13368/23.09.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

 

Având în vedere raportul de specialitate al Biroului Achiziții Publice Investiții Implementare Proiecte Predeal și Serviciului Economic Predeal, prin care se propune aprobarea contractării unui contract de servicii de consultanță în gestiunea financiară în vederea evaluării resurselor financiare, precum și indentificarea surselor de capital de la bănci comerciale în scopul finalizării obiectivului de investiții “Centru de agrement și SPA Predeal”,

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (2), lit. b din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196, alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de servicii de consultanță în gestiunea financiară în vederea reprezentării intereselor Oraș Predeal, prin Primar, în vederea evaluării resurselor financiare, precum și indentificarea surselor de capital de la bănci comerciale în scopul finalizării obiectivului de investiții “Centru de agrement și SPA Predeal”.

Art.2 Se împuternicește Primarul orașului Predeal semneze pentru și în numele Orașului Predeal contractul de servicii de consultanță în gestiunea financiară.

Art. 3 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, BAPIIP și Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

 Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. BAPIIP
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 8 pentru, 8 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content