HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 154
DIN DATA DE 28.09.2021

privind aprobarea dării în plată de către SC EDIFICIA SERV SRL în sumă de 224.457 lei pentru stingerea creanței pe care Orașul Predeal o are împotriva SC EDIFICIA SERV SRL

         Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.09.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13269/21.09.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 13270/21.09.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de BAPIIP și Serviciul Economic din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 13271/21.09.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și IV din cadrul consiliului local,

Având în vedere dispozițiile relevante din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (art. 263 alin. 5 C.pr.fisc.) și din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile aplicabile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă darea în plată de către SC EDIFICIA SERV SRL către Orașul Predeal a terenului în suprafață de 750 mp situat în orașul Predeal înscris în C.F. 101409/Predeal identificată la A1, sub nr. cad. 523, în valoare de 224.457 lei, pentru stingerea creanței pe care orașul Predeal o are împotriva SC EDIFICIA SERV SRL.

Art. 2 Se aprobă trecerea în domeniul public al UAT Predeal a terenului în suprafață de 750 mp situat în orașul Predeal înscris în C.F. 101409/Predeal identificată la A1, sub nr. cad. 523.

Art. 3 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, BAPIIP și Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 8 pentru, 8 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content