HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 152
DIN DATA DE 03.05.2023

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “CNI” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, oraș Predeal, județul Brașov”

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară deîndată la data de 03.05.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6852/02.05.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 6853/02.05.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al secretarului Orașului Predeal înregistrat sub nr. 6854/02.05.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante din OG nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “CNI“ SA, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), d), alin. (7) lit. m), 139 alin. (3) lit. a), g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “CNI” SA, pe bază de protocol, a unui număr de 2 (două) amplasamente, terenuri, cu categorie de folosință drum, situate în orașul Predeal și aflate în administrarea Consiliului local Predeal, în suprafață totală de 1213,50 mp, din care:

– teren în suprafață de 684,30 mp, din totalul de 3.369,30 mp, identificat potrivit cărții funciare nr. 103739 Predeal, nr. top. 103739;

– teren în suprafață de 529,20 mp, din totalul de 19.584,30 mp identificat potrivit cărții funciare nr. 103741 Predeal, nr. top. 103741;

libere de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „CNI” SA a obiectivului de investiţii „Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, oraș Predeal, județul Brașov”.

Art. 2 Se aprobă demolarea construcției aflate pe amplasamentul teren, în suprafață construită la sol de 257 mp (pod din beton armat) identificată din punct de vedere cadastral cu nr. 103740-C1, anterior încheierii protocolului de predare-primire.

Art. 3 (1) Amplasamentele prevăzute la art. 1 se predau viabilizate, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(2) Nerespectarea acestei obligativități, constatată la data încheierii protocolului de predare sau ulterior acestei date, este de natură a atrage răspunderea UAT Predeal, CNI-SA asigurându-și dreptul legal de acțiune în justiție în vederea sancționării atitudinii culpabile a UAT Predeal, inclusiv solicitarea de penalități și acordarea de daune interese, când prin neasigurarea unui amplasament viabilizat, UAT Predeal a adus atingere drepturilor și intereselor legitime ale “CNI”SA.

Art. 4 Unitatea administrativ-teritorială Predeal, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art. 5  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de UAT Predeal, în valoare de 3.591.834,51 lei, fără TVA, adică 4.269.795,51  lei cu TVA.

Art. 6  Unitatea administrativ-teritorială Predeal, se obligă ca, după predarea amplasamentelor și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să asigure mentenanța pe o perioada de minim 15 ani.

Art. 7 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Biroul Achiziții Investiții din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 9 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boldan Ștefan Adrian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Biroul Achiziții Investiții

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție.

Posted in HCL
Skip to content