HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 143
DIN DATA DE 31.08.2021

privind radierea clauzei speciale din contractele de închiriere încheiate între Orașul Predeal și titularii contractele de închiriere pentru locuințele ANL

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.08.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11785/23.08.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 11783/23.08.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS Predeal, înregistrat sub nr. 11784/23.08.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor III și IV din cadrul consiliului local,

Având în vedere procesul-verbal întocmit în ședința Consiliului Local Predeal din data de 28.05.2021, în care s-a menționat propunerea comisiei III a consiliului local cu privire la modificarea clauzei speciale din contractele de închiriere încheiate cu chiriașii din locuințele ANL,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a, b, art. 139 alin. 3, lit. g, art. 196 alin. (1) lit. (a) din  OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă radierea clauzei speciale din contractele de închiriere încheiate între Orașul Predeal și titularii contractelor de închiriere pentru locuințele ANL.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Fleșieru Sebastian-Constantin

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content