HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 142
DIN DATA DE 31.08.2021

privind aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare și a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorități, în vederea acordării locuințelor din fondul locativ de stat

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.08.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11759/23.08.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 11756/23.08.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS Predeal, înregistrat sub nr. 11758/23.08.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

Având în vedere faptul că există locuințe în fondul locativ de stat și solicitări din partea persoanelor fizice în vederea închirierii acestora,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. c, art. 139 alin. (3), lit. e, art. 196 alin. (1) lit. (a) din  OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind repartizarea și închirierea locuințelor din fond locativ de stat aparținând Orașului Predeal.

Art.  2 Se aprobă criteriile de acordare a locuințelor din fond locativ de stat în vederea întocmirii listei de priorități, conform anexei nr. 1 la Regulament.

Art. 3  Se aprobă actele justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului pentru acordarea unei locuințe din fond locativ de stat, conform anexei nr. 2 la Regulament.

Art. 4 Se aprobă modelul de contract de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația delocuințe, conform anexei nr. 3 la Regulament.

Art. 5  Actele justificative se vor depune în perioada ianuarie – noiembrie a fiecărui an calendaristic.

Art. 6  Comisia privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință, în repartizarea locuințelor sociale va fi formată din 7 membrii, respectiv : Comisia nr. 3 a Consiliului Local Predeal și 2 funcționari din cadrul Primăriei Predeal.

Art. 7  Contestațiile vor fi soluționate în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora de către o comisie formată din 3 membri, numită prin Dispoziția Primarului Orașului Predeal.

Art. 8 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 10 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Fleșieru Sebastian-Constantin

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content