HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 144
DIN DATA DE 31.08.2021

privind rezilierea contractelor de închiriere încheiate între Orașul Predeal și titularii contractelor de închiriere pentru locuințele sociale și locuințele din fondul locativ de stat care înregistrează datorii la plata chiriei

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.08.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11765/23.08.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 11763/23.08.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS Predeal, înregistrat sub nr. 11764/23.08.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor III și IV din cadrul consiliului local,

Având în vedere faptul că există titulari ai contractelor de închiriere care nu au achitat chiria conform prevederilor contractului de închiriere,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a, b, art. 139 alin. 3, lit. g, art. 196 alin. (1) lit. (a) din  OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă rezilierea contractelor de închiriere încheiate între Orașul Predeal și titularii contractelor de închiriere din blocurile sociale situate în Predeal, str. Poiana Narciselor, care înregistrează datorii la plata chiriei pe o perioadă de cel mult trei luni indiferent dacă sunt sau nu consecutive, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rezilierea contractelor de închiriere încheiate între Orașul Predeal și titularii contractelor de închiriere din locuințele din fond locativ de stat, aflate în administrarea Primăriei Predeal, care înregistrează datorii la plata chiriei pentru o perioadă de cel mult trei luni indiferent dacă sunt sau nu consecutive, conform anexei – parte integrantă din prezentul Proiect de hotărâre.

Art. 3 Se aprobă evacuarea chiriașilor menționați la art. 1 și art. 2 din locuințele pe care le dețin cu contract de închiriere.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Fleșieru Sebastian-Constantin

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content