HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 133
DIN DATA DE 23.07.2021

privind întocmirea rapoartelor de evaluare pentru imobilele terenuri lotul nr. 1, nr. cad. 103174, în suprafață de 192 mp, lotul nr. 2, și lotul nr. 3, rezultate din dezmembrarea imobilului înscris în CF 101946, nr. cad. 101946

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23.07.2021,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 10304/19.07.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

Având în vedere loturile 1, 2 și 3, așa cum au fost stabilite prin planul de amplasament și delimitare al imobilului teren înscris în CF 101946 în baza raportului de expertiză judiciară întocmit de expert Mihăilă Bogdan, prevăzut în pct 2.2 din tranzacția încheiată între părți, consfințită prin sentința civilă 1270/CA/05.12.2019 pronunțată de Tribunalul Brașov în soluționarea dosarului civil nr. 8301/62/2012, definitivă,

Ținând cont de prevederile relevante ale art. 10 alin. 2, art. 24 din Legea 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, art. 553 alin. 1 și 4, 885, 888 C.Civ., art. 354, 355, 364 alin. 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul  art. 108 lit. e, art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. b, art. 139 alin. 2, art. 196 alin. 1, lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă întocmirea raportului de evaluare al imobilului teren – lotul nr. 1, nr. cad. 103174, în suprafață de 192 mp, în vederea scoaterii la vânzare conform prevederilor legale aplicabile.

Art. 2 Se aprobă întocmirea rapoartelor de evaluare ale imobilelor terenuri – loturile nr. 2 și 3, în suprafețe de 27 mp, respectiv 78 mp, în vederea scoaterii la vânzare conform prevederilor legale aplicabile.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciul Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cristea Răzvan Mihai

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 10 pentru, 1 vot împotrivă , 1 consilier local este ieșit din sală, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content