HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 132
DIN DATA DE 23.07.2021

privind modificarea și completarea HCL 135/26.10.2012 pentru interzicerea comercializării de produse alimentare și nealimentare prin rulote, chioșcuri și standuri pe întreaga suprafață a UAT Predeal, cu excepția locurilor special amenajate

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23.07.2021,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 10505/23.07.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Ținând cont de prevederile relevante din Legea 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HG 559/2001 privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare și nealimentare în stațiunile turistice, OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 20, 30 din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale, cu  modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul  art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a și b, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1, lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă completarea HCL 135/26.10.2012 cu un nou articol, astfel:

”Art. 4 Locurile special amenajate, numărul și mijlocul prin care se comercializează produsele alimentare și nealimentare sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.”

Art. 2 Art. 4 va deveni art. 5, iar art. 5 va deveni art. 6, toate celelalte prevederi ale HCL 131/2016 rămânând neschimbate.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciul Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cristea Răzvan Mihai

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content