HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 131
DIN DATA DE 23.07.2021

privind rezilierea/încetarea contractelor de închiriere încheiate între UAT Predeal și titularii contractelor de închiriere pentru locuințele ANL care înregistrează datorii la plata chiriei

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23.07.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10359/20.07.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 10357/20.07.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 10358/20.07.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Ținând cont de prevederile relevante ale art. 12 alin. 1 și 3 din contractele de închiriere pentru locuințele ANL din Predeal, str. Poiana Narciselor, art. 1549 și urm. C.Civ., art. 1830 și urm. C.Civ.,  

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul  art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a și b, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1, lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă reziliere/încetarea contractelor de închiriere încheiate între UAT Predeal și titularii contractelor de închiriere din blocurile ANL situate în Predeal, str. Poiana Narciselor, care înregistrează datorii la plata chiriei pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni consecutive, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu recuperarea integrală a datoriilor acumulate.

Art. 2 Se aprobă evacuarea chiriașilor menționați la art. 1 din locuințele pe care le dețin cu contract de închiriere.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cristea Răzvan Mihai

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content