HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 130
DIN DATA DE 23.07.2021

privind semnarea proceselor-verbale de vecinătate între domeniul public sau privat al UAT Predeal, ori administrat de acesta și proprietățile private (persoane fizice sau juridice)

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23.07.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10516/23.07.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 10515/23.07.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 10513/23.07.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

Ținând cont de prevederile relevante din Legea 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, cu modificările și completările ulterioare și din Regulamentul privind conținutul și modul de întocmire al documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în documentele de carte funciară, aprobat prin Ordinul 700/2014 al Directorului ANCPI, așa cum a fost modificat și completat ulterior, inclusiv prin Ordinul 1207/2020 al Directorului ANCPI,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul  art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a și b, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1, lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă semnarea proceselor-verbale de vecinătate între domeniul public sau prival al UAT Predeal ori administrat de acesta în numele Statului Român și proprietățile private (persoane fizice sau juridice) de către executivul UAT Predeal.

Art. 2 Semnarea proceselor-verbale de vecinătate se va face în baza referatului întocmit și asumat de serviciul de specialitate, avizat de secretarul general al UAT Predeal.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciul Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cristea Răzvan Mihai

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content