HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 129
DIN DATA DE 23.07.2021

privind aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajaţi în cadrul UAT Predeal, pe semestrul I al anului 2021

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23.07.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9802/07.07.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 9789/07.07.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 9796/07.07.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Ținând cont de prevederile art. 40, alin. (2) din Legea 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevederile art. 29 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea  Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul  art. 129 alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. b, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1, lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă raportul privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajaţi în cadrul UAT Predeal pe semestrul I al anului 2021, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cristea Răzvan Mihai

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content