HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 12
DIN DATA DE 12.01.2023

privind aprobarea rețelei școlare a UAT Predeal ce va funcționa în anul școlar 2023 – 2024

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 19780/20.12.2022, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 19781/20.12.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 19782/20.12.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Vazând adresa Liceului Teoretic “ Mihail Săulescu” Predeal, înregistrată la Primăria Orașului Predeal cu nr. 18844/05.12.2022 cu privire la propunerea privind rețeaua școlară a localității ce va funcționa în anul școlar 2023 – 2024, avizul conform nr. 13175/19.12.2022, înregistrat la Primăria Predeal cu nr. 19680/19.12.2022,

În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, modificată și completată ulterior, Ordinul ME nr. 6217/09.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023 – 2024,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. d), alin. (7) lit. a), 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă rețeaua școlară a localității Predeal, valabilă pentru anul școlar 2023 – 2024, astfel :

 

Nr. crt.Denumirea unităţii şcolarePJ/ARAdresaNr. Clase / grupeNr. elevi
1.LICEUL TEORECTIC “MIHAIL SĂULESCU”PJPredeal, str. Mihail Săulescu, nr. 9115 clase306
2.CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR PREDEALARPredeal, str. Mihail Săulescu, nr. 9110 grupe100
3.GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1ARPredeal, str. Poiana Narciselor, nr. 141 grupă17
4.GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1AARPredeal, str. Poiana Narciselor, nr. 143 grupe61
5.GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TIMIŞUL DE JOSARPredeal, Şos. Naţională, nr. 221 grupă10

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content