HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 13
DIN DATA DE 12.01.2023

privind aprobarea modificării și completării regulamentului de funcționare și organizare a sălii de sport și a terenului de sport din Orașul Predeal aprobat prin HCL nr. 125/29.11.2016

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 19153/09.12.2022, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 19154/09.12.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 19156/09.12.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante din Legea educației fizice și a sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. d), alin. (7) lit. a), 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea regulamentului de funcționare și organizare a sălii de sport și a terenului de sport din Orașul Predeal, conform anexei , parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cuantumul taxei privind funcționarea și organizarea sălii de sport și a terenului de sport din orașul Predeal, se va stabili anual prin hotărâre de consiliu local privind taxele și impozitele locale.

Art. 3 În urma acestor modificări și completări, regulamentul privind funcționarea și organizarea sălii de sport și a terenului de sport din Orașul Predeal, aprobat prin HCL nr. 125/29.11.2016, se va republica.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content