HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 11
DIN DATA DE 12.01.2023

privind prelungirea termenului contractelor de închiriere încheiate între Orașul Predeal și titularii contractelor de închiriere, pentru locuințele sociale situate în Predeal, str. Poiana Narciselor

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 104/04.01.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 105/04.01.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 106/04.01.2023,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere faptul că în conformitate cu HCL nr. 23 din 30.01.2014 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale din blocurile situate în Predeal, str. Poiana Narciselor, FN, termenul contractelor de închiriere pentru locuințele sociale din Predeal a fost prelungit anual și ținând cont de faptul că majoritatea chiriașilor din aceste blocuri sunt persoane vârstnice cărora le este dificil să se deplaseze anual în Municipiul Brașov pentru încheierea contractelor pentru utilități,

Ținând cont de faptul că în luna februarie 2023 expiră termenul contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale din blocurile nr. 2, nr. 7, nr. 8, iar în luna martie 2023 expiră contractele de închiriere pentru locuinţele sociale din blocurile nr. 1, nr. 3, nr. 4, nr. 5 şi nr. 6, situate în Predeal, str.Poiana Narciselor, FN,

În conformitate cu prevederile art. 44, Cap. V “Locuința socială” din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), alin. (6) lit. b), 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru locuinţele din blocurile sociale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, situate în Predeal, str. Poiana Narciselor, FN, pe o perioadă de 5  ani, prin act adiţional.

Art. 2 Începând cu data prezentei, HCL nr. 23 din 30.01.2014 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 9 pentru, 2 consilieri locali nu participă la vot, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content