HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 116
DIN DATA DE 30.05.2022

privind introducerea doamnei Radu Tatiana și a minorului Saidacari Artenie ca membri în contractul de închiriere nr. 3944/20.04.2011, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 11, ap. 14

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 30.05.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8248/23.05.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 8245/23.05.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 8247/23.05.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Analizând cererea domnului Radu Ciprian, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 8117/18.05.2022 prin care solicită introducerea soției Radu Tatiana și a minorului Saidacari Artenie ca membrii în contractul de închirire nr. 3944/20.04.2022, pentru locuința din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 11, ap. 14,

Văzând dispozițiile legale cuprinse în art. 17 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, completată și modificată,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. c, art. 6 lit. b, art. 139 alin. 3, lit. g, art. 196 alin. 1 lit. a din  OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă introducerea doamnei Radu Tatiana și a minorului Saidacari Artenie ca membri în contractul de închiriere nr. 3944/20.04.2011, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 11, ap. 14.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 10 pentru, 1 consilier local nu participă la vot, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content