HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 115
DIN DATA DE 30.05.2022

privind rețeaua școlară a localității Predeal ce va funcționa în anul școlar 2022 - 2023

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 30.05.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7577/10.05.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7575/10.05.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 7576/10.05.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Analizând adresa Liceului Teoretic “ Mihail Săulescu” Predeal nr. 1657/25.11.2021, înregistrată la Primăria Orașului Predeal cu nr. 16842/26.11.2021 cu privire la propunerea privind rețeaua școlară a localității ce va funcționa în anul școlar 2022 – 2023, avizul conform nr. 13031/22.12.2021, înregistrat la Primăria Predeal cu nr. 7504/09.05.2022,

Potrivit prevederilor art. 19 alin. 4 și art. 61 alin. 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, modificată și completată, Ordinul ME nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. d, art. 7 lit. a, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din  OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă rețeaua școlară a localității Predeal, valabilă pentru anul școlar 2022 – 2023, astfel :  
Nr. crt. Denumirea unităţii şcolare PJ/AR Adresa Nr. Clase / grupe Nr. elevi
1. LICEUL TEORECTIC “MIHAIL SĂULESCU” PJ Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 91 15 clase 313
2. CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR PREDEAL AR Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 91 10 grupe 100
3. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 AR Predeal, str. Poiana Narciselor, nr. 14 1 grupă 18  
4. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1A AR Predeal, str. Poiana Narciselor, nr. 14   3 grupe 55
5. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TIMIŞUL DE JOS AR Predeal, Şos. Naţională, nr. 22 1 grupă 10
  Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității. Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content