HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 117
DIN DATA DE 30.05.2022

privind revocarea HCL nr. 87/21.04.2022 prin care s-a aprobat acordarea unui ajutor de urgență d-lui Lupu Marian, domiciliat în Predeal, str. Eroilor, nr. 75 B, bl. 2, ap. 16

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 30.05.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8069/18.05.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 8065/23.05.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 8067/18.05.2022,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și III ale Consiliului Local Predeal,

Văzând dispozițiile legale cuprinse în art. 28 alin. 1 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 158/2021, art. 41, art. 43 si art. 44 din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, art. 11, art. 15, art. 16 și art. 129 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. d, art. 7 lit. b, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din  OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă revocarea HCL nr. 87/21.04.2022, prin care s-a aprobat acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 5000 lei, pentru tratament medical, domnului Lupu Marian, domiciliat în Predeal, str. Eroilor, nr. 75 B, bl. 2, ap.16,  întrucât la data  de 07.05.2022, dl. Lupu Marian a decedat conform certificatului de deces nr.1564 din 09.05.2022.

Art. 2  În cazul în care ajutoarele de urgență nu au fost utilizate în scopul pentru care au fost acordate, aceastea vor fi recuperate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content