HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 114
DIN DATA DE 30.05.2022

privind aprobarea aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Apă Canal Constanța a Comunei Nicolae Bălcescu, Județul Constanța

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 30.05.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7456/09.05.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7455/09.05.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 7454/09.05.2022, prin care se propune aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța a comunei Nicolae Bălcescu, Județul Constanța,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate IV a Consiliului Local Predeal,

Văzând adresa cu nr. 1205/12.04.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanța, înregistrată la Primăria Orașului Predeal sub nr. 6658/19.04.2022, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aderarea la ADI Constanța a comunei Nicolae Bălcescu,

Prin HCL nr. 134/26.10.2012 s-a aprobat aderarea Orașului Predeal la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă – Canal Constanța”,

Potrivit prevederilor art. 13 din Statutul ADI Apă – Canal Constanța, asociatia poate accepta noi membri, cu acordul asociaților și cu încheierea unui act adițional la statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului,

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. d, e, art. 7 lit. n, art. 9, lit. a, art. 139 alin. 3 lit. h, art. 196 alin. 1 lit. a din  OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă aderarea comunei Nicolae Bălcescu, Județul Constanța la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța, persoană juridică de drept privat, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Constanța sub nr. 1381/26.05.2009.

Art. 2 Se aprobă participarea comunei Nicolae Bălcescu la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța cu o contribuție în numerar, în valoare de 2000 lei.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 9 pentru, 1 vot împotrivă, 1 abținere, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content