HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 113
DIN DATA DE 30.05.2022

privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren aparținând domeniul privat al Orașului Predeal, înscris in CF 103800 Predeal, nr. cad. 103800, în 5 (cinci) loturi

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 30.05.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8305/23.05.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 8304/23.05.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 8303/23.05.2022, prin care se propune aprobarea declanșării procedurilor în vederea dezmembrării imobilului-teren, înscris în CF 103800, nr. cad. 103800, în 5 (cinci) loturi conform documentației întocmite de ing. topometrist Lucian Boariu, imobile ce urmeaza a servi proiectului adăpost câini comunitari/fără stăpân, depozit de sare și nisip, precum și altor proiecte și obligații legale,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate II a Consiliului Local Predeal,

Văzând dispozițiile legale relevante cuprinse în Legea nr. 7/ 1996 – Legea cadastrului și publicității imobiliare, completată și modificată, Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. c, art. 6 lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g, art. 196 alin. 1 lit. a din  OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea imobilului-teren aparținând domeniului privat al Orașului Predeal, înscris în CF 103800 Predeal, nr. cad. 103800, în 5 (cinci) loturi, conform documentației întocmite de ing. topometrist Lucian Boariu:

Lot 1 – 1204 mp

Lot 2 – 784 mp

Lot 3 – 1844 mp

Lot 4 – 2067 mp

Lot 5 – 1879 mp

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content