HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 112
DIN DATA DE 30.05.2022

privind actualizarea nomenclatorului stradal

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 30.05.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1983/02.02.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1976/02.02.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 1978/02.02.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate II a Consiliului Local Predeal,

Văzând următoarele dispoziții legale: art.1 alin. 4, art. 6, art. 7 din H.G. nr.777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale, art. 2, art. 8, litera C din Ordinul nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale,          art. 5, alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 453 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea denumirii, aprobată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. c și d, art. 7 lit. s, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din  OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă actualizarea nomenclatorului stradal, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content