HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 111
DIN DATA DE 30.05.2022

privind punerea la dispoziția Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar Predeal și a Comisiei de Aplicare a Legii nr. 10/2001 a unor imobile terenuri - proprietatea Orașului Predeal

         Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 30.05.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8326/23.05.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 8325/23.05.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 8324/23.05.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate II a Consiliului Local Predeal,

Văzând următoarele dispoziții legale: art.10 alin. 1 din HG nr. 890/2005 pentru Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată  asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a proprietăților , potrivit cărora în situațiile în care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este posibilă, fostului proprietar sau moștenitorilor acestuia li se va oferi un alt amplasament, situat în aceași localitate sau într-o localitate învecinată, art.1 alin 2, 3, 5 art. 26 alin 1 din legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, completată și modificată, HG nr. 250/2007, Legea nr. 165/2013,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. c și d, art. 7 lit. s, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din  OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă punerea la dispoziția Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Predeal și a Comisiei de Aplicare a Legii nr.10/2001, a imobilului teren proprietatea Orașului Predeal, înscris în CF 130781 Brașov, nr. top. 13412/28, 13412/29/1/b, 13412/1/a/2/33/38, în suprafață de 491 mp, în vederea soluționării cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în baza Legii nr. 10/2001, Legii nr. 247/2005 și a punerii în aplicare a sentințelor judecătorești rămase definitive.

Art. 2 Se aprobă punerea la dispoziția Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Predeal și a Comisiei de Aplicare a Legii nr. 10/2001, a imobilului teren proprietatea Orașului Predeal, înscris în CF nr. 130748 Brașov, nr. top. (13412/28, 13412/29/1/b, 13412/1/a/2/33)/37, în suprafață de 490 mp, în vederea soluționării cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în baza Legii nr.10/2001, Legii nr. 247/2005 și a punerii în aplicare a sentințelor judecătorești rămase definitive.

Art. 3 Se aprobă punerea la dispoziția Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Predeal și a Comisiei de Aplicare a Legii nr.10/2001, a imobilului teren proprietatea Orașului Predeal, înscris în CF nr. 103089 Predeal, nr. cad. 103089, în suprafață de 623 mp, în vederea soluționării cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în baza Legii nr. 10/2001, Legii nr. 247/2005 și a punerii în aplicare a sentințelor judecătorești rămase definitive.

Art. 4 Se aprobă punerea la dispoziția Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Predeal și a Comisiei de Aplicare a Legii nr. 10/2001, a imobilului teren proprietatea Orașului Predeal, înscris în CF nr. 102919 Predeal, nr. cad. 102919, în suprafață de 2,500 mp, în vederea soluționării cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în baza Legii nr. 10/2001, Legii nr. 247/2005 și a punerii în aplicare a sentințelor judecătorești rămase definitive.

Art. 5 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism și se publică pe site-ul entității.

Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content