HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 110
DIN DATA DE 13.07.2021

pentru aprobarea Studiului de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în unitatea administrativ-teritorială Oraşul Predeal, membră a Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov și a proiectului Actului adiţional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018, aprobat prin HCL nr. 30/12.02.2021

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 13.07.2021,

Analizând proiectul de  hotărâre înregistrat sub nr. 9900/ 09.07.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 9898/09.07.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 9899/09.07.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I, II, III și IVdin cadrul consiliului local,

Văzând adresa Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov nr. 1511/29.06.2021, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 9469/01.07.2021, prin care se înaintează Studiul de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în unitatea administrativ-teritorială Oraşul Predeal membră a Asociaţiei şi proiectul Actului adiţional nr. 3 la Contractul de delegare a serviciului public de transport local prin curse regulate nr. 1/2018, aprobat prin H.C.L. nr. 30/12.02.2012,

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile de transport public feroviar și rutier de călători, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale cu modificările şi completările ulterioare, ale HCL nr. 30/12.02.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate prin atribuire directă către operatorul de transport RATBV S.A., ale HCL nr. 30/12.02.2021 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018, precum şi prevederile Cap. 21 pct. 21.1 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/20.12.2018 și avizul nr. 5668/22.06.2021 al Consiliului Concurenţei,

În temeiul prevederilor art. 87 alin.(5), art. 89, art.90, art. 91, art.106 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.b), d), alin. (7) lit. i) şi lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 154 alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în unitatea administrativ-teritorială Oraşul Predeal membră a Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Proiectul Actului adiţional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/20.12.2018, conform Anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşovşi Societatea RATBV S.A., vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică și se comunică prin grija secretarului Orașului Predeal, în termen de legal, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei intersați la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cristea Răzvan Mihai

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP
1 ex. Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov

Modalitatea de vot –12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content