HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 109
DIN DATA DE 13.07.2021

privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 13.07.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9897/09.07.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 9894/09.07.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP Predeal, înregistrat sub nr. 9895/09.07.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I, II , III și IV din cadrul consiliului local,

Văzând adresa Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov nr. 1510/29.06.2021, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 9469/01.07.2021, prin care se înaintează Actul adiţional nr. 2 la Contractul de delegare a serviciului public de transport local prin curse regulate nr. 1/2018,

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile de transport public feroviar și rutier de călători, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 30/12.02.2021  privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate prin atribuire directă către operatorul de transport RATBV S.A. şi Actului adiţional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018, precum şi prevederile Cap. 21 pct. 21.1 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/20.12.2018,

Proiectul Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018 a fost aprobat pentru UAT Predeal prin H.C.L. nr. 30/12.02.2021 și avizat de către Consiliul Concurenței prin avizul nr. 5668/22.06.2021,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 89, art. 90, art. 91, art. 106 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.b), d), alin. (7) lit.i) şi lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 154 alin.(1), alin.(2), art. 196, alin.(1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă Actul adiţional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/20.12.2018, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul oraşului Predeal prin aparatul propriu de specialitate, Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov şi Societatea RATBV S.A., vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cristea Răzvan Mihai

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP
1 ex. Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov

Modalitatea de vot –12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content