HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 111
DIN DATA DE 23.07.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Predeal pentru anul 2021

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23.07.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9529/01.07.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 9531/01.07.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de Serviciul Economic înregistrat sub nr. 9532/01.07.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2021, conform Anexei nr. 1.1 și Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea și completarea Programului anual de investiţii publice al Orașului Predeal pentu anul 2021, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic al Primăriei Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cristea Răzvan Mihai

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot –12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content