HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 11
DIN DATA DE 31.01.2022

privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2021 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1077/19.01.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1074/19.01.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 1075/19.01.2022,

Față de avizul comisiilor de specialitate I și II ale Consiliului Local Predeal,

Având în vedere prevederile art.12 și art.19 din Legea nr. 46 /2008, Codul Silvic actualizat, privind modul de administrare a fondului forestier proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale,

Văzând documentul contabil nr. 23/05.01.2022 transmis de către Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA și înregistrat la Primăria Orașului Predeal sub nr. 259/06.01.2022 privind necesitatea aprobării execuției bugetare pe anul 2021 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă execuția bugetară  pe anul 2021, pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov R.A., conform documentului contabil anexat, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Andrei-Iulian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content