HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 12
DIN DATA DE 31.01.2022

privind aprobarea calendarului de evenimente și activități organizate în anul 2022 pe raza Orașului Stațiune Predeal

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 430/10.01.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 256/06.01.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al CNIPT din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 258/16.01.2022,

Față de avizul comisiilor de specialitate I și III ale Consiliului Local Predeal,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), e), f), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă calendarul de evenimente și activități organizate în anul 2022  pe raza Orasului Stațiune Predeal, conform anexei 1 și anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, CNIPT din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Andrei-Iulian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. CNIPT

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content