HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 10
DIN DATA DE 31.01.2022

privind aprobarea regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare în parcările de reședinţă din Oraşul Predeal

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1231/20.01.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1229/20.01.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 1230/20.01.2022,

Față de avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Având în vedere prevederile: Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,

Ţinând seama de necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2022 în scopul acoperirii cheltuielilor cu serviciile publice locale,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă regulamentul de atribuire şi folosire a locurilor de parcare în parcările de reședinţă din Oraşul Predeal conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Andrei-Iulian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content