HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 108
DIN DATA DE 30.05.2022

privind modificarea și completarea HCL nr. 113 din data de 23.07.2021 pentru predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire baze sportive Tip 1 din Orașul Predeal , Județul Brașov

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 30.05.2022,

Urmare a adresei Companiei Naționale de Investiții CNI SA nr. 22967/05.05.2022, înregistrată la Primăria Orașului Predeal cu nr. 8497/26.05.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire baze sportive Tip 1 din Orașul Predeal , Județul Brașov,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8496/26.05.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 8497/26.05.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 8499/26.05.2022,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și II ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, OG 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI SA, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b și d, alin. 7 lit. k și s, 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 240 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 113/23.07.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire baze sportive Tip 1 din Orașul Predeal, Județul Brașov, în sensul că din suprafața de 17.161 mp, identificată prin CF 103651 Predeal, nr. cad. 103651, se predă suprafața de 13358 mp, conform planului de amplasament și delimitare anexat, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte articole cuprinse în HCL nr. 113/ 23.07.2021 rămân nemodificate.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov,  Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

 Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content