HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 107
DIN DATA DE 30.05.2022

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a documentației obiectivului de investiții “Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, str. Libertății, Oraș Predeal, Județul Brașov”

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 30.05.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8397/25.05.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 8398/25.05.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al BAPIIP din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 8399/25.05.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b și d, alin. 7 lit. k și s, 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 240 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, str. Libertății, Oraș Predeal, Județul Brașov”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 

 

Valoare (*) (fara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

TOTAL GENERAL

5.597.084,68

1.063.446,09

6.660.530,77

Din care: C+M

4.926.400,00

   936.016,00

5.862.416,00

 

Art. 2 Se aprobă documentația privind obiectivul de investiție “Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, str. Libertății, Oraș Predeal, Județul Brașov”, astfel:

– caiet de sarcini

– studiu de oportunitate

– model de contract

– modele de formulare

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov,  BAPIIP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. BAPIIP

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content