HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 109
DIN DATA DE 30.05.2022

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 664 mp si 75 mp, situate în Predeal, zona Centru, B-dul Mihail Săulescu, nr. 117A, Județul Brașov

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 30.05.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7425/06.05.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7423/06.05.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 7422/06.05.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. b, art. 139 alin. 2, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 363, raportat la art. 334-346, 311 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 664 mp (înscris în CF nr. 103679 Predeal, identificat la A1 cu nr. top. 103679) și 75 mp, (înscris în CF nr. 103680 Predeal, identificat la A1 cu nr. top. 103680), situate în Predeal, B-dul Mihail Săulescu, nr. 117A, Județul Brașov, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă raportul de evaluare nr. 48/28.04.2022, elaborat de expert evaluator ing. Ruxandra Enescu, membru titular ANEVAR, de determinare a prețului de vânzare (pornire a licitației publice) a terenurilor în suprafaţă de 664 mp și 75 mp, situate în Predeal, zona Centru, B-dul Mihail Săulescu, nr. 117A, Județul Brașov.

Art. 3 Se aprobă vânzarea împreuna, prin licitaţie publică deschisă, urmată de strigarea liberă a prețului, a terenurilor în suprafaţă de 664 mp și 75 mp, situate în Predeal, zona Centru, B-dul Mihail Săulescu, nr. 117A, Județul Brașov, conform planului de situaţie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă documentaţia pentru licitaţie, conform anexelor:

1 – Studiu de Oportunitate                              6 – Oferta;

2 – Regulament                                               7 – Declarația de participare

3 – Instrucțiuni pentru ofertanți                      8 – Fișa Ofertantului.

4 – Caiet de Sarcini

5 – Planul de Situație

Art. 5 Preţul minim al vânzării terenurilor în suprafata de 664 mp (înscris în CF nr. 103679 Predeal, identificat la A1 cu nr. top. 103679) și 75 mp (înscris în CF nr. 103680 Predeal, identificat la A1 cu nr. top. 103680), este 449.704,00 lei fără TVA, echivalentul a 90.897 Euro fără TVA (la cursul 1 euro = 4,9474, de la data evaluării), având în vedere raportul de evaluare nr. 48/27.04.2022, elaborat de expert evaluator ing. Ruxandra Enescu, membru titular ANEVAR.

Vânzarea terenurilor antemenționate se face împreună, prețul de pornire a licitației în suma de 449.704,00 lei fără TVA, fiind stabilit pentru ambele imobile.

Art. 6 Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 7 Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 30 zile de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică.

Art. 8 Se împuternicesc primarul, viceprimarul sau secretarul Oraşului Predeal să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

Art. 9 Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

Art. 10 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 11 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 12 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 10 pentru, 1 abținere, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content